UWAGA!

Minister Zdrowia RP za pomocą Rozporządzenia zamierza podnieść dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz. Do 29 listopada 2019 w ramach tzw. konsultacji publicznych można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia.

Minister Zdrowia za pomocą Rozporządzenia zamierza podnieść  dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz. Jako podstawę do podniesienia tych poziomów Ministerstwo Zdrowia wskazuje  „Wytyczne 1999/519/WE Rady  Europejskiej” (1), które opierają się na zaleceniach prywatnej organizacji  ICNIRP.

  Opierając się na aktualnej bazie badań naukowych, łatwo stwierdzić, że poziomy proponowane przez organizację  ICNIRP nie są poziomami bezpiecznymi i nie chronią zdrowia ludności. Świadczy o tym m. in. Międzynarodowy  Apel (EMFscientist.org)  ponad 250 naukowców (2), którzy opublikowali badania w dziedzinie wpływu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne  w czasopismach naukowych (3).  W Apelu EMFScientist.org czytamy : „W wielu ostatnich publikacjach naukowych wykazano, że PEM wpływa na organizmy żywe na poziomie niższym niż zalecany w większości norm międzynarodowych i krajowych.(…) Według naszej opinii wytyczne ICNIRP nie są wystarczające w ochronie zdrowia społeczeństwa, ponieważ nie uwzględniają długotrwałej ekspozycji i wpływu niskich częstotliwości promieniowania.

Ministerstwo Zdrowia również stwierdza w  dokumencie „Ocena skutków regulacji”, że:  „Wytyczne ICNIRP  opierają się na wynikach odnoszących się do ekspozycji krótkotrwałej(…)”(4)

 Autorzy  Apelu Naukowców  (EMFscientist.org) piszą ponadto:  „Wspólnie wnioskujemy również, by:  dzieci i kobiety w ciąży były chronione, wytyczne i normy były zaostrzone (…)”

   Łatwo stąd wywnioskować, że podniesienie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz nie powinno mieć miejsca, gdyż  jest sprzeczne z zaleceniami naukowców, którzy są uznanymi autorytetami  w dziedzinie  wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi i innych organizmów.

Źródła:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Ocena Skutków Regulacji (OSR),  punkt 1. Jaki problem jest rozwiązywany? https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

2. . https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal (Apel w języku angielskim wraz z listą sygnatariuszy)

3.. https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf (Apel w języku polskim)

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Ocena Skutków Regulacji (OSR),  punkt 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? http:// https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Do 29 listopada 2019 w ramach tzw. konsultacji publicznych można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417 )

Minister Zdrowia pisze:

„(…) zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.(…) Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu. „( https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12327201/12641417/12641419/dokument426861.pdf )